Konzultace denně od 8 do 20 hodin

Psychologické  poradenství,    

psychodiagnostika a grafologie 

Klienti mě v oblasti psychologického poradenství/psychoterapie vyhledávají v následujících oblastech:

Poznání sebe sama, zvýšení vlastních schopnosti a minimalizace slabin.

Nízká sebedůvěra, neschopnost prosadit se, zvládání trémy.

Konzultace zásadních životní rozhodnutí nebo překonávání opakujících se potíží.

Přetížení, podrážděnost, ztráta soustředění, neklid, nervozita, napětí, výbuchy vzteku a násilí, selhávání v zaměstnání i v osobním životě.

Chronický stres, úzkosti, návaly paniky a strachu, úzkostné a úzkostně - depresivní poruchy.

Deprese, sebevražedné myšlenky a pokusy, sebepoškozování

Únavový syndrom, ztráta energie a schopnosti se radovat

Fobie, ochromující strachy z některých věcí, situací, zvířat nebo lidí.

Obsedantně - kompulsivní porucha, neodbytné myšlenky na to, co by se mohlo stát a nezvládnutelná potřeba chovat se tak, aby se to nestalo.

Syndrom vyhoření, strach ze selhání v zaměstnání, problémy na pracovišti nebo s nadřízeným, workoholismus.

Zvládání krizových a náročných životních událostí, rozvod, ztráta zaměstnání, narození dítěte, odchod do důchodu, nemoc, smrt někoho blízkého apod.

Manželská, párová a rodinná terapie, odcizení, nevěra, domácí násilí, opakující se problémy ve vztazích.

Porod a mateřství – poporodní deprese, stresující zážitky z porodu, vyčerpání související s péčí o dítě, zvládnutí rodičovství a kariéry.

Problémy ve výchově dětí, nejednotný přístup rodičů, období vzdoru, puberta apod.

ADHD, ADD v dětství i v dospělosti.

Sociální fóbie, neschopnost navazovat a udržet vztahy, osamělost, vytváření škodlivých vztahů.

Problémy a konflikty v mezilidských vztazích, v rodině, na pracovišti, manipulace, šikana (mobbing, bossing, staffing, sexual harassment).

Prokrastinace, odkládání úkolů a povinností, které má závažné důsledky

Poruchy spánku

Závislosti (kouření, drogy, alkohol, hazard, internet, nakupování...), poradenství rodinám závislých osob.

Poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulimie, orthorexie (upínání se na zdravou stravu), závislost na sladkém, přejídání se jako reakce na stres.

Sexuologické problémy.

Volba dalšího studia nebo změna zaměstnání.

V psychologickém poradenství pomáhám klientovi při uvědomění si příčin a souvislostí jeho problémů a také při hledání možností změny současné situace.

Jako hlavní formou poradenství využívám dialog. Problém klienta sdílím, podporuji ho a vedu jej otázkami tak, aby měl ve své situaci jasno a mohl si vybrat bezpečnou cestu pro řešení svého problému. Klientům se v největší míře snažím pomoci metodami kognitivně behaviorální terapie, která je oproti ostatním druhům terapií poměrně krátkodobou a intenzivní terapií. Soustředí se na současnost, na přítomné vědomí a na systém myšlenkových pochodů, který nás zraňuje. Tento postup vychází z poznatku, že myšlenky předcházejí emocím, což znamená, že do určité míry způsobují naše emoce. Obvykle se ale domníváme, že je tomu naopak. Když máme špatnou náladu, tak nás přece napadají nepříjemné myšlenky. Nepříjemným emocím ale vždy předcházela myšlenka, která jí způsobila. Mohla být mlhavá, nesouvislá, ne zcela uvědomělá, ale v naší mysli určitě byla. Mnohá traumata z dětství, mohou být samozřejmě také nepřímo zodpovědná za naše současné psychické obtíže. Proto o nich v rámci terapie s klienty mluvím, hledáme společně jejich příčiny a souvislosti a tím jim  odejmeme moc, kterou nad nimi jejich tajemství má. Soustřeďuji se ale především na aktuální obsahy klientova vědomí a na to, abych pomohl klientovi změnit určité sebezraňující vzorce jeho myšlení a chování.

V krátkodobé péči se zaměřuji na řešení konkrétního problému dle požadavku klienta, obvykle během 2 - 5 konzultací, dále dle domluvy.

Při dlouhodobé spolupráci s klientem, například pro osobnostní změnu a růst,  nastavujeme počet setkání dle individuálních potřeb klienta.

Psychodiagnostiku využívám jako podporu při volbě poradenského přístupu nebo jako nástroj, který ukazuje směr například při volbě oboru studia nebo povolání. Psychodiagnostika přispívá k poznání sama sebe, nalezení souvislostí a psychologických zákonitostí. K tomuto poznání využívám psychologické testy a dotazníky, kresby, rozbor písma apod. 

Grafologii používám jako jeden z projektivních psychodiagnostických nástrojů k poznání osobnosti klienta. Grafologický rozbor společně s dalšími projektivními metodami hledá a odhaluje souvislosti mezi psychickými vlastnostmi člověka a rukopisem. V písmu se odráží nejen naše osobnost, ale i momentální citové rozpoložení.

Koučování, mentoring,

mediace a facilitace

Koučování nabízím klientům jako vysoce efektivní nástroj osobního i profesního rozvoje. Pomocí otázek se zaměřuji zejména na objevení a rozvinutí vnitřního potenciálu koučovaného, podporu jeho silných stránek a řešení problémů, které mu brání dosáhnout cílů.

Klientům mohu také nabídnout "expertní koučování", kdy je kouč vybrán s ohledem na znalost pracovní problematiky, ve které se koučovaný pohybuje. Kouč vede koučovaného otázkami, ale v případě, že koučovaný nezná metody a cesty řešení problémů, a pro jejich nalezení by musel strávit určitý čas studiem nebo konzultacemi s odborníky, přechází kouč do mentoringu. Neříká koučovanému, jak se má zachovat, ale poskytuje mu jako expert nabídku možností a nástrojů, které lze v konkrétním případě využít. Výběr vhodného nástroje je pak opět na koučovaném, pomocí otázek kouče vyhodnotí klady a zápory navrhovaných řešení a najde opatření pro případná rizika. V případě potřeby kouč také přebírá i roli figuranta, pokud je potřeba zvýšit dovednosti koučovaného rolovou hrou nebo nácvikem různých situací, které musí koučovaný zvládat při své práci.

Jako mediátor jsem prostředníkem pro řízení rozhovoru dvou zpravidla znesvářených stran, pro které je z různých příčin obtížné spolu jednat bez emocí. Vystupuji zde jako prostředník, nezávislá osoba, která jim pomáhá nalézt cestu ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek.

V roli facilitátora usnadňuji komunikaci ve skupině lidí, kteří společně řeší problém. Umožňuji účastníkům soustředit se na věcnou stránku problému a jeho řešení. Jsem nestranný a mým úkolem je zejména dbát na dodržování dohodnutých pravidel diskuse. Na druhé straně povzbuzuji některé zdrženlivější účastníky diskuse. Mým úkolem je vést diskusi směrem k dosažení shody nebo k nalezení jádra problému. 

Audioviziální stimulace,

biofeedback

Přístroj Audio-Visual Stimulation (AVS)  je technologie pro stimulování mozku do určitých stavů vědomí pomocí zvuku a světla. Mozek funguje na základě bioelektřiny a neustále v něm probíhají drobné elektrické výboje o určité frekvenci - rychlosti kmitání. Přitom každé frekvenci odpovídá jiný, přesně daný duševní a fyzický stav - ve spánku probíhá pomalá frekvence, při hluboké relaxaci středně rychlá frekvence, při vysokých duševních výkonech nebo ve stresu rychlá frekvence. 
Princip AVS stimulace je takový, že přístroj generuje specifické světelné a zvukové frekvence, které uživatel vnímá skrze sluchátka a speciální ,,světelné" brýle s diodami. Tato stimulace ovlivňuje a synchronizuje mozkové vlny (elektrickou aktivitu v mozku), což vede k různým výsledkům, od základní relaxace, zlepšení nálady, kreativity, koncentrace až po léčebné účinky jako je zlepšení spánku, eliminace stresu, depresí apod. AVS přístroje jsou nejvíce  používány pro relaxaci (nejúčinnější metoda na světě), meditaci, výkonnost, vzdělávání a léčení. AVS přístroj bezpečně pomáhá s lehčími i těžkými formami depresivních stavů. Spustí přirozenou produkci potřebných hormonů (serotonin, dopamin a další) a zajistí vnitřní klid mysli, vyrovnanost, lepší náladu a odstraní napětí, neklid, demotivaci a výkyvy nálad. AVS přístroj je nejúčinnější přístrojovou metodou pro zlepšení spánku a nápravu spánkových rytmů. Účinek pocítíte již během prvního použití.

Videopředstavení AVS přístroje

https://www.youtube.com/watch?v=JKOIqWgglo4&t=191s

Více také zde:

https://www.psychowalkman.cz/ucinky

Biofeedback

Metoda biofeedback (biologické zpětné vazby) slouží k všestrannému zlepšování činnosti mozku a mysli. Provádí se pomocí přístroje, který měří mozkovou činnost a dává uživateli vizuální, případně i sluchový záznam o změnách v mozkové činnosti. Uživatel se vlastní vůlí snaží ovlivnit mozkovou činnost určitým směrem – nejčastěji k uvolnění (relaxaci) nebo koncentraci. Tímto opakovaným ,,tréninkem" si mozek automaticky zapamatovává správný postup (uvolnění, koncentrace) a tím zlepšuje svojí výkonnost a schopnost těchto stavů v budoucnu dosahovat. 

Metoda biofeedback slouží zdravým lidem k posílení mentální výkonnosti, případně prevenci proti duševním onemocněním nebo pomáhá lidem s potížemi v této oblasti. Lektorská činnost,

realizace Assessment a Development center

Jako lektor realizuji tréninky z oblasti manažerských, obchodních, prezentačních, komunikačních a vyjednávacích dovedností. Dalším zaměřením mé lektorské činnosti jsou kurzy psychologie v personalistice, školení k nastavovaní personálních procesů, talent managementu a time a stres managementu.

Zajištuji také kompletní realizaci Assessment a Development center pro ověření obchodních, manažerských, komunikačních, prezentačních a vyjednávacích schopností. 

Co nabízím